Πολιτισμός και διατηρήσιμο μοντέλο ανάπτυξης στην Ελλάδα

Περιήγηση:
Πολιτισμός και διατηρήσιμο μοντέλο ανάπτυξης στην Ελλάδα

Είναι γνωστός και καθολικά αναγνωρισμένος πια πως ο σημαντικός αντίκτυπος του τομέα του πολιτισμού σε μια σειρά από παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας. Σύμφωνα με όλους τους διεθνείς οργανισμούς, όχι μόνο ο πολιτιστικός τουρισμός είναι μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες παγκόσμιες τουριστικές αγορές αλλά και το επίπεδο του τοπικού πολιτιστικού αποτυπώματος μιας χώρας είναι πια άρρηκτα συνδεδεμένο με το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξής της .

Τη στιγμή της εξόδου της ελληνικής κοινωνίας από την Μεγάλη Κρίση, ο χώρος του πολιτισμού στην χώρα μας δεν έχει ακόμα αποκτήσει τη γλώσσα της ειδικής οικονομίας του τρόπου (ανα)παραγωγής του, η οποία θα επέτρεπε την παγίωση ενός τρόπου ορθολογικής επικοινωνίας μεταξύ παραγωγών, χρηστών, καταναλωτών, διαχειριστών και διοικητικών ιθυνόντων του πολιτισμού και, κατά συνέπεια, την κοινωνική αναβάθμιση του χώρου του πολιτισμού στην ιεραρχία των εθνικών θεμάτων τόσο της κυβερνητικής ατζέντας αλλά και του δημόσιου διαλόγου.

Στην προοπτική αυτή, η προτεινόμενη μελέτη θα επιχειρήσει να συγκροτήσει ένα σύστημα δεικτών ( λ.χ. μέση καταναλωτική δαπάνη ανά νοικοκυριό για πολιτιστικά αγαθά, ποσοστό κρατικού προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στην πολιτιστική πολιτική / δράσεις και έργα υποδομής, ποσοστό περιφερειακών πόρων για ενισχύσεις πολιτιστικών δράσεων και έργων, ποσοστό ιδιωτικής επιχορήγησης στον συνολικό προϋπολογισμό των ετησίων πολιτιστικών δράσεων, ποσοστό ετήσιας διεθνούς χρηματοδότησης στον συνολικό προϋπολογισμό για τον πολιτισμό, τουριστική δαπάνη για τον πολιτισμό, μέση ετήσια δαπάνη των τουριστών, μέση δαπάνη των πολιτιστικών τουριστών, ετήσια έσοδα από τις πολιτιστικές δράσεις , βαθμός μεταβολής πολιτιστικών χορηγιών ανά έτος (μεταβολή σε ποσοστιαία βάση επί τοις εκατό), ετήσια δαπάνη για την προστασία και διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομίας (από κρατικούς φορείς), ετήσια δαπάνη για την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομίας από κρατικούς φορείς, κ.ά) το οποίο  θα είναι ικανό να οργανώσει την ειδική δομή της οικονομίας του πολιτισμικού τομέα στην χώρα μας