Διάλεξη στο «Εκπαίδευση και φύλο»

Περιήγηση:
Διάλεξη στο «Εκπαίδευση και φύλο»

Νομίζω ότι θα  πρέπει να τονιστεί ότι η παραγωγή της γνώσης τρέχει γρηγορότερα από τον ρυθμό της υιοθέτησής της, της απομείωσής της, και φαίνεται αυτό στο συναίσθημα θετικής αποδοχής από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Το θεωρούμε απολύτως αναγκαίο και χρήσιμο επάνω σε ένα ζήτημα το οποίο εδώ και δεκαετίες είναι τουλάχιστον σε διάφορα κλιμάκια πολύ γνωστό. Εάν συνεχίσουμε τον προβληματισμό, θα οδηγηθούμε στο να σκεφτούμε σε κάτι επάνω στο οποίο είμαστε εξ ορισμού εδώ για να στοχαστούμε, δηλαδή στο ζήτημα της ευαισθητοποίησης.

Δημοσιευμένη διάλεξη στο «Εκπαίδευση και φύλο, νέες τεχνολογίες», Πρακτικά
Συνεδρίου, Γενική Γραμματεία Ισότητας, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, 1998, σ. 212-214