Εισαγωγή στο «Επιστήμη της επιστήμης και αναστοχασμός» του Πιερ Μπουρντιέ

Περιήγηση:
Εισαγωγή στο «Επιστήμη της επιστήμης και αναστοχασμός» του Πιερ Μπουρντιέ

Θεωρώντας την κοινωνιολογία των επιστημών της γνώσης και την κοινωνιοανάλυση του επιστημονικού πνεύματος που προτείνει ο Πιέρ Μπουρντιέ στο ανά χείρας βιβλίο ως συμβολή στην ισχνή ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με την κοινωνιολογία της γνώσης, επιλέξαμε να συνδυάσουμε τη παρούσα έκδοση με την σχεδόν ταυτόχρονη έκδοση τριών άλλων βιβλίων του ίδιου συγγραφέα, πιο συγκεκριμένα με το Κανόνες της Τέχνης, το Σχεδίασμα για μια αυτοανάλυση, και το Η επιστήμη και οι κοινωνικές της χρήσεις. Ο στόχος ήταν να προσφερθούν ορισμένα κατάλληλα νοητικά εργαλεία ώστε ο αναγνώστης του Επιστήμη της επιστήμης και αναστοχαστασμός, αν το κρίνει αναγκαίο, να ανατρέξει σε αυτά προκειμένου να αποσαφηνίσει τα θεωρητικά και εμπειρικά προαπαιτούμενα των εργασιών του που ο Μπουρντιέ υπέθετε (ή προέτρεπε να γίνουν) γνωστά στο τελευταίο προφορικό του μάθημα, απευθυνόμενος σε ένα κοινό κατά τεκμήριο ειδικών, και του οποίου προϊόν αποτελεί το παρόν βιβλίο.

Προοίμιο, Προλογικό σημείωμα στο βιβλίο Pierre Bourdieu, Επιστήμη της επιστήμης και αναστοχασμός, Αθήνα: Πατάκη, 2007, σ. 1-8