Εισαγωγή στην κοινωνιοανάλυση

Περιήγηση:
Εισαγωγή στην κοινωνιοανάλυση

”Aν η κοινωνιοανάλυση, η μέθοδος τής σε εξέλιξη έρευνας, της οποίας ένα πρώτο μικρό τμήμα των αποτελεσμάτων παρουσιάζουμε εδώ, χρειάζεται, για πολλούς λόγους, ιδιαίτερη δικαιολόγηση, παρόλο που έχει δοκιμασθεί στο παρελθόν, το αντικείμενό της δεν τη χρειάζεται λιγότερο. Πράγματι, επιλέξαμε να συνεχίσουμε, με βάση την ίδια μέθοδο, την έρευνα που είχαμε διενεργήσει πάνω στις οδύνες που συνδέονταν με τις δομικές κρίσεις που έπλητταν τους διάφορους κοινωνικούς χώρους του εθνικού μας κοινωνικού σχηματισμού, τα τελευταία χρόνια, και να την επεκτείνουμε, επικαιροποιώντας την, με έναν τρόπο, στη σημερινή εποχή της «Μεγάλης Κρίσης», καθώς «η κρίση» ήρθε να αναδείξει τις επιμέρους αυτές δομικές κρίσεις που είχαμε εξετάσει και να υπερεντείνει τις οδύνες θέσης και κατάστασης που είχαμε μελετήσει. Έτσι, επιχειρήσαμε να προσδιορίσουμε και να κατανοήσουμε την κοινωνική θεμελίωση της διευρυμένης –εξαιτίας της συγκυρίας της εξαιρετικής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης– έντασης των κοινωνικών οδυνών, ειδικά όταν πολλές από τις (απ-)όψεις αυτών των μορφών οδύνης, και πάλι, σήμερα, λογοκρίνονται, αυτολογοκρίνονται και απωθούνται. […]”

Εισαγωγή στην κοινωνιοανάλυση, Κοινωνικές Επιστήμες, 2-3, 2013, σ. 4-24