Εισαγωγή στο «Εκπαίδευση και κοινωνική αναπαραγωγή στη μεταπολεμική Ελλάδα» του Θ. Θάνου

Περιήγηση:
Εισαγωγή στο «Εκπαίδευση και κοινωνική αναπαραγωγή στη μεταπολεμική Ελλάδα» του Θ. Θάνου

Το ανά χείρας βιβλίο αποτελεί τη συνέχεια της επιστημονικής προσπάθειας του Θεόδωρου Θάνου να εξετάσει συστηματικά και οργανωμένα τις κοινωνικές ανισότητες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα καθώς, στην παρούσα εργασία του, συνδυάζει την εξέταση της κάθετης διάστασης των κοινωνικών ανισοτήτων που αφορά στη μετάβαση από το λύκειο στην ανώτατη εκπαίδευση, και την οποία είχε διεξοδικά μελετήσει σε προηγούμενη εργασία του, με τη διερεύνηση της οριζόντιας διάστασης των ανισοτήτων που αντιστοιχεί στην προσβασιμότητα των κοινωνικο-επαγγελματικών ομάδων στις διάφορες σχολές της ανώτατης εκπαίδευσης. Η συνέχιση αυτής της προσπάθειας έχει πολύ μεγάλη σημασία σήμερα που η έννοια της ισότητας στη γνώση τείνει να αντικατασταθεί από αυτή της γενίκευσης της πρόσβασης στη σχολική φοίτηση και την απόκτηση πτυχίου, σε μια περίοδο, δηλαδή, όπου πολιτικό διακύβευμα των δεικτών του «εκδημοκρατισμού» παραμένει η ταύτιση της ισότητας στη γνώση με την αύξηση του αριθμού των εισερχομένων στο εκπαιδευτικό σύστημα μαθητών και φοιτητών.

Πρόλογος στο Θ. Θάνος, Εκπαίδευση και κοινωνική αναπαραγωγή στη μεταπολεμική Ελλάδα (1950-2010): ο ρόλος της ανώτατης εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2013, σ. 13-18