Εισαγωγή στο «Οι κανόνες της τέχνης» του Πιερ Μπουρντιέ

Περιήγηση:
Εισαγωγή στο «Οι κανόνες της τέχνης» του Πιερ Μπουρντιέ

Στη πρώτη αυτή έκδοση του παρόντος βιβλίου δεν κρίθηκε αναγκαία κάποια εισαγωγή που θα το συνόδευε στην είσοδό του στην ελληνική επιστημονική αγορά. Στη χώρα μας υπάρχουν πλέον αρκετά δημοσιευμένα κείμενα του ίδιου του Πιερ Μπουρντιέ αλλά και αναλυτών του έργου του τα οποία επιτρέπουν τόσο την ερμηνευτική αποσαφήνιση δομικών στοιχείων της θεωρητικής αρχιτεκτονικής του συγκεκριμένου έργου και της σχέσης που το ενώνει με το συνολικό έργο του Μπουρντιέ, όσο και την ενεργοποίηση της αναγκαίας επιστημολογικής και κοινωνιολογικής κριτικής της ανάγνωσης στην οποία θα υποβληθεί. Στη βάση της πεποίθησης, την οποία υποστηρίζει και ο ίδιος ο Πιερ Μπουρντιέ, πως η προσπάθεια πλήρους κατανόησης κάθε έργου περνά από την προσπάθεια κατανόησης του υποκειμένου του έργου, του συγγραφέα, αλλά και του χρήστη του έργου, και πως κάθε προσπάθεια πλήρους κατανόησης ενός έργου είναι και μια πρόοδος στη γνώση του χρήστη του έργου, φροντίσαμε να αναφέρουμε, όπου το κρίναμε απολύτως αναγκαίο, τα κυριότερα από τα κείμενα αυτά υπό μορφή σημειώσεων. Με άλλα λόγια, οι σημειώσεις αυτές αποσκοπούν να υποστηρίξουν όχι μόνο τον ανυποψίαστο αναγνώστη ή τον αναγνώστη του διαγώνιου διαβάσματος, ώστε να μην παρουσιάσει έντονα φαινόμενα «αλλοδοξίας», αλλά και να προλάβουν τον προκατειλημμένο αναγνώστη ώστε να μην αγνοήσει πως η κατάλληλη ανάγνωση ενός εισαγόμενου έργου περνά απαραίτητα από την επανατοποθέτηση της ανάγνωσης και του έργου στην ιστορία της πολιτιστικής παραγωγής και της διάχυσης του συγκεκριμένου έργου και των ιδεών του συγγραφέα, γεγονός που θα του επιτρέψει να ελέγξει και τη σχέση του με το αντικείμενο της ανάγνωσής του και τη σχέση του με την ανάγνωση που θα επενδύσει στο έργο αυτό.

Forward, προλογικό σημείωμα στο βιβλίο Pierre Bourdieu, Οι κανόνες της τέχνης (μτφρ.: Ε. Γιαννοπούλου), Αθήνα: Πατάκη, 2006, σ. 11-21