Για την κατασκευή ενός ευρωπαϊκού χώρου των κοινωνικών επιστημών: στοιχεία ενός ερευνητικού προγράμματος

Περιήγηση:
Για την κατασκευή ενός ευρωπαϊκού χώρου των κοινωνικών επιστημών: στοιχεία ενός ερευνητικού προγράμματος

“Στο άρθρο αυτό ο συγγραφέας προτείνει ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο, έχοντας ταυτόχρονα αυτόνομο επιστημονικό προσανατολισμό, σαφή πρακτική (εκπαιδευτική και επιστημονική) αλλά και ευρύτερη κανονιστική στόχευση, δομείται γύρω από το βασικό ερώτημα: ποιοι είναι οι όροι δυνατότητας συγκρότησης ενός ευρωπαϊκού χώρου των κοινωνικών επιστημών; Θεμελιώδες προαπαιτούμενο της πρότασης του συγγραφέα για την αναγκαιότητα αυτού του ερευνητικού προγράμματος, αποτελεί η άποψη πως η προοπτική της κατασκευής ενός ευρωπαϊκού χώρου των κοινωνικών επιστημών, τον οποίο θα μπορούσε να επιχειρήσει να δημιουργήσει μια κοινωνικά θεμελιωμένη πολιτική, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν δεν στηριχθεί και στα αποτελέσματα ενός αυστηρού έργου συγκριτικής, δομικής κοινωνικής ιστορίας, τουλάχιστον σε τρία συμπληρωματικά και αλληλεξαρτώμενα επίπεδα: α) της συγκριτικής ιστορίας των διάφορων εθνικών σχολικών παραδόσεων και των διάφορων εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων· β) της συγκριτικής ιστορίας της διακίνησης των ιδεών και των επιστημόνων μεταξύ των διάφορων ευρωπαϊκών επιστημονικών χώρων. […]”

Για την κατασκευή ενός ευρωπαϊκού χώρου των κοινωνικών επιστημών: στοιχεία ενός ερευνητικού προγράμματος Επιστήμη και Κοινωνία, 2004, 13, σ. 49-74