Επιστήμη της επιστήμης των «μικρών χωρών»: ερευνητικό σημείωμα

Περιήγηση:
Επιστήμη της επιστήμης των «μικρών χωρών»: ερευνητικό σημείωμα

”Πρωταρχική πρόθεση του σύντομου αυτού κειμένου είναι να θέσει ερωτήματα και προτάσεις που βρίσκονται στη βάση μιας σειράς θεωρητικών αλλά κι εμπειρικών ερευνών, οι οποίες αφορούν τις σχέσεις ανάμεσα στα επιστημονικά πεδία των κοινωνικών επιστημών των «κέντρων» και των «μικρών κοινωνιών», ένα μικρό μέρος των οποίων έχει ήδη δημοσιευθεί. Αυτό κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να καταδειχθεί ο κατ’ ανάγκην συλλογικός χαρακτήρας της εργασίας που πρέπει να πραγματοποιηθεί αν κάποιος θέλει να κατασκευάσει ως ένα καθ’ όλα επιστημονικό αντικείμενο την παραγωγή των επιστημονικών χώρων των λεγόμενων «μικρών» κοινωνιών. Το πρώτο ερώτημα, λοιπόν, είναι πώς να προσεγγίσουμε τις σχέσεις μεταξύ των επιστημονικών πεδίων των κοινωνικών επιστημών του «κέντρου» και αυτών της «περιφέρειας», κατά τη διεργασία της πολιτισμικής παγκοσμιοποίησης, χωρίς να υιοθετήσουμε την άποψη των κυρίαρχων «κέντρων», δηλαδή, αυτή την οποία, αν και μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς αναπαραγωγής και τις επιδράσεις της πολιτισμικής κυριαρχίας τους καθώς και να μελετήσουμε τις στρατηγικές συμβολικής εισαγωγής/ εξαγωγής τους, δεν δίνει τόση σημασία στις παραλλαγές της σχέσης κυριαρχίας, των οποίων η αρχή τοποθετείται από τη μεριά των κυριαρχούμενων πεδίων […]”

Επιστήμη της επιστήμης των «μικρών χωρών»: ερευνητικό σημείωμα, Κοινωνικές Επιστήμες, 1, 2012, σ. 215-217