Υπερασπιζόμενοι το δημόσιο πανεπιστήμιο: σκέψεις in progress Επιστήμη και Κοινωνία

Περιήγηση:
Υπερασπιζόμενοι το δημόσιο πανεπιστήμιο: σκέψεις in progress Επιστήμη και Κοινωνία

“Στο παρόν κείμενο ο συγγραφέας επιχειρεί, μέσω μιας σειράς κριτικών παρατηρήσεων, να συμβάλει στη δόμηση μιας επιστημονικά θεμελιωμένης συζήτησης γύρω από ορισμένα μείζονα ζητήματα που ταλανίζουν τον εθνικό μας χώρο παραγωγής, αξιολόγησης, μετάδοσης και διάχυσης της γνώσης. Η ρεαλιστική πρόθεση από την οποία εμφορούνται οι παρατηρήσεις αυτές βασίζεται στην διαπίστωση πως, συχνά, οι αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με το ρόλο και τις λειτουργίες του, οι οποίες διαμορφώνουν τον δημόσιο χώρο διαλόγου για την μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, αφ’ ενός, δεν γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, και, εφ’ ετέρου, δεν διαθέτουν μια συγκεκριμένη ιδέα για τον κοινωνικό κόσμο που θα ήθελαν και, συνεπώς, για την εκπαίδευση που θα μπορούσε να συμβάλλει στη δημιουργία του. […]”

Διαβάστε online: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/500/508

Υπερασπιζόμενοι το δημόσιο πανεπιστήμιο: σκέψεις in progress Επιστήμη και Κοινωνία, 17-18, 2007, σ. 237-248