Πρόλογος στο «Γλώσσα και συμβολική εξουσία» του Πιερ Μπουρντιέ

Περιήγηση:
Πρόλογος στο «Γλώσσα και συμβολική εξουσία» του Πιερ Μπουρντιέ

Όπως συμβαίνει σε κάθε πόνημα, μια πλήρης κατανόηση του έργου του Πιερ Μπουρντιέ θα προϋπέθετε, κάτι άλλωστε που προτείνει και ο ίδιος στο παρόν βιβλίο, καταρχάς τη γνώση των κοινωνικών συνθηκών παραγωγής της κοινωνικής ικανότητας του παραγωγού συγγραφέα – ο οποίος επιστρατεύει στην παραγωγή του έργου του το σύνολο των ιδιοτήτων του, με άλλα λόγια, τις ιδιότητες που ορίζουν τη θέση του στην κοινωνική δομή καθώς και στη δομή του ειδικού πεδίου παραγωγής όπου δρα – και, στη συνέχεια, τη γνώση των συνθηκών ενεργοποίησης αυτής της ικανότητας, τη γνώση των ειδικών νόμων που διέπουν την υπό θεώρηση αγορά, η οποία, στη συγκεκριμένη περίπτωση, συμπίπτει με το ίδιο το πεδίο παραγωγής, δηλαδή το επιστημονικό πεδίο των επιστημών του Ανθρώπου (τόσο το εθνικό όσο το διεθνές).

Πρόλογος στο βιβλίο Pierre Bourdieu: Γλώσσα και συμβολική εξουσία (μτφρ.: Κ. Καψαμπέλη), Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου-Καρδαμίτσα, 1999, σ. 13-41