Πρόλογος στο «Νόστιμον Ημάρ» του Πιερ Μπουρντιέ

Περιήγηση:
Πρόλογος στο «Νόστιμον Ημάρ» του Πιερ Μπουρντιέ

Ο Πιερ Μπουρντιέ είναι ο μοναδικός κοινωνιολόγος στην ιστορία του κλάδου, που άσκησε συστηματικά την αυτό-κοινωνιοανάλυση. Δεν είναι δυνατόν πράγματι, να επιχειρηθεί η κοινωνιολογική ανάλυση του έργου του Μπουρντιέ, χωρίς, ταυτόχρονα, να πραγματοποιηθεί η ανάλυση των κοινωνικών συνθηκών της δυνατότητας άσκησης αυτής της διανοητικής αυτό-κοινωνιοανάλυσης, την οποία η κοινωνιολογική πρακτική που κατά μεγάλο μέρος προϋποθέτει.

«Pierre Bourdieu: ένας “εκ των αδυνάτων” κοινωνιολόγος», πρόλογος στο
βιβλίο του «Pierre Bourdieu: Νόστιμον Ήμαρ. Οκτώβριος 1996», Αθήνα,
Καρδαμίτσα, 1999, σ. 9-20