Σχέσεις με το παρόν και το μέλλον: επανένταξη της βιωμένης εμπειρίας και θεωρίας της πρακτικής

Περιήγηση:
Σχέσεις με το παρόν και το μέλλον: επανένταξη της βιωμένης εμπειρίας και θεωρίας της πρακτικής

”Σχέσεις Ελλήνων πολιτών με το παρόν και το μέλλον, δηλαδή, σχέσεις κοινωνικών υποκειμένων με τις ευκαιρίες, τις προσδοκίες και τις ελπίδες, όπως αυτές βιώνονται σε αντικειμενικές συνθήκες· βιωμένες εμπειρίες κοινωνικών δρώντων οι οποίοι (εγ)καλούνται να δράσουν και να λειτουργήσουν σε συνθήκες πολύ διαφορετικές από αυτές που τους παρήγαν, οι οποίοι βρίσκονται, θα μπορούσε να πει κανείς, συχνά, σε κατάσταση αφασίας σε σχέση με τις επίκαιρες αντικειμενικές συνθήκες μέσα στις οποίες επικαιροποιούνται οι διαθέσεις τους, παράγοντας, έτσι, συμπεριφορές αντιληπτές ως άτοπες, άχρονες σε αντίθεση με τον επίκαιρο χρόνο και με την επίκαιρη αναγκαιότητα καθώς είναι προσαρμοσμένες σε μια άλλη κατάσταση των πραγμάτων,
αποτελούν το αντικείμενο των δεδομένων (τμήματος ενός ευρύτερου ερευνητικού εγχειρήματος) που συνθέτουν το
παρόν άρθρο. […]”

Σχέσεις με το παρόν και το μέλλον: επανένταξη της βιωμένης εμπειρίας και θεωρίας της πρακτικής, Κοινωνικές Επιστήμες, 12-13, 2021, σ. 80-82