Θεσμική διαχείριση της παραβατικότητας και κοινωνικός αποκλεισμός: τα Ιδρύματα Αγωγής Ανηλίκων

Περιήγηση:
Θεσμική διαχείριση της παραβατικότητας και κοινωνικός αποκλεισμός: τα Ιδρύματα Αγωγής Ανηλίκων

“Κατά έναν παράδοξο τρόπο, μορφές κοινωνικού αποκλεισμού παράγονται και από την δράση μιας σειράς θεσμών που έχουν ως στόχο την κοινωνική επαν- ένταξη των κοινωνικών υποκειμένων.  Σε μια τέτοια κατηγορία εντάσσονται και οι θεσμοί που έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των κοινωνικών υποκειμένων που έχουν ήδη υποστεί μια πρώτη μορφή κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από την ιδιαίτερη διάσταση των όρων δυνατότητας και των επιδράσεων που παράγουν οι παραβιάσεις και ειδικότερα οι θεσμοί που έχουν ως στόχος την αποκατάσταση των ανήλικων παραβατών που είναι και το αντικείμενο αυτού του κειμένου. […]”

Θεσμική διαχείριση της παραβατικότητας και κοινωνικός αποκλεισμός: τα Ιδρύματα Αγωγής Ανηλίκων, στο συλλογικό δίτομο έργο Διαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισμού στην Ελλάδα. Έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ε.Κ.Κ.Ε., 1996, τόμος Α’, σ. 407-420